Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ ไทยศรีรามทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24

Categories
กรุงเทพ หมอชิต2 ตารางเดินรถ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ ไทยศรีรามทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ไป กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

เส้นทางเดินรถทัวร์ : บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) และ จุดลงรถ กรุงเทพ หมอชิต2 ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24