Categories
ตารางเดินรถ

มินิบัส สายใต้ ไป จุดจอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด)

มินิบัสจาก สายใต้ใหม่ เดินทางไปยัง จุดจอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด) จ.ระยอง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – รพ-เฉลิมพระเกียรติ-มาบตาพุด เดินรถด้วยบริษัท ระยองทัวร์ขนส่ง789 ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ มินิบัส, ราคาตั๋วประมาณ 200฿

Categories
ตารางเดินรถ

มินิบัส กรุงเทพ ไป อ.ท่าม่วง

มินิบัสจาก กรุงเทพ เดินทางไปยัง อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ท่าม่วง เดินรถด้วยบริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 110฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สายใต้ใหม่ ไป จุดจอด ปะเหลียน

รถทัวร์จาก สายใต้ใหม่ เดินทางไปยัง จุดจอด ปะเหลียน จ.ตรัง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ปะเหลียน เดินรถด้วยบริษัท ศรีสุเทพทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 787฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี

รถทัวร์จาก สายใต้ เดินทางไปยัง บขส.สายบุรี จ.ปัตตานี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – สายบุรี เดินรถด้วยบริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 949฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

รถทัวร์จาก กรุงเทพ เดินทางไปยัง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต เดินรถด้วยบริษัท ลิกไนท์ทัวร์,ภูเก็ตท่องเที่ยว ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 1,112฿ 715฿

Categories
ตารางเดินรถ

มินิบัส สายใต้ ไป บ้านโป่ง

มินิบัสจาก สายใต้ เดินทางไปยัง จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – บ้านโป่ง เดินรถด้วยบริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 90฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อำเภอหลังสวน ไป สายใต้

รถทัวร์จาก หลังสวน จ.ชุมพร เดินทางไปยัง สายใต้ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หลังสวน – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท สุวรรณนทีขนส่ง ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, VIP 24, VIP 32, ราคาตั๋วประมาณ 457฿ 711฿ 533฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป อ.หัวไทร

รถทัวร์จาก สายใต้ เดินทางไปยัง อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – หัวไทร เดินรถด้วยบริษัท สยามเดินรถ,ปิยะรุ่งเรืองทัวร์,ศรีสยามทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, VIP 32, ราคาตั๋วประมาณ 720฿ 840฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กระบี่ ไป กรุงเทพ

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จ.กระบี่ เดินทางไปยัง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กระบี่ – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท ลิกไนท์ทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 715฿

Categories
ตารางเดินรถ

มินิบัส/รถตู้ ท่ามะกา ไป กรุงเทพ

มินิบัส/รถตู้จาก อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เดินทางไปยัง สายใต้ใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ท่ามะกา – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 100฿