Categories
จุดจอดไชยปราการ ตารางเดินรถ บุษราคัมทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ จุดจอดไชยปราการ ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32

Categories
จุดจอด บ้านท่าตอน ตารางเดินรถ บุษราคัมทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – จุดจอด บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ จุดจอด บ้านท่าตอน ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32

Categories
จุดจอด อ.เชียงดาว ตารางเดินรถ บุษราคัมทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ จุดจอด อ.เชียงดาว ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32

Categories
จุดจอด อ.ฝาง ตารางเดินรถ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ จุดจอด อ.ฝาง ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32

Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ ไทยศรีรามทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24

Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ไทยศรีรามทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32

Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) บางกอกบัสไลน์

ตั๋วรถทัวร์ :: สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24

Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) เพชรประเสริฐ

ตั๋วรถทัวร์ :: บขส จ.สกลนคร ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : บขส จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ บขส จ.สกลนคร และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) เพชรประเสริฐ

ตั๋วรถทัวร์ :: บขส จ.มหาสารคาม ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : บขส จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ บขส จ.มหาสารคาม และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

Categories
ตารางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) เพชรประเสริฐ

ตั๋วรถทัวร์ :: บขส จ.บึงกาฬ ไป บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินรถทัวร์ : บขส จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ บขส จ.บึงกาฬ และ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ